Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży nieruchomości?

12 637 Wyświetleń

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności, a tych jest całkiem sporo. Dlatego właściciele, którym zależy na szybkiej transakcji, bez względu na to, czy jest to sprzedaż domu, mieszkania, czy działki, powinni wiedzieć odpowiednio wcześnie, jakie dokumenty należy zgromadzić, aby móc sprzedać nieruchomość.

Sprzedaży nieruchomości – jakie dokumenty są potrzebne do notariusza

Sprzedaż nieruchomości wiąże się nie tylko ze stworzeniem oferty sprzedaży oraz jej promocji w sieci internetowej, a następnie prezentacji potencjalnym klientom. To również konieczność zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji przewidzianej w prawie. Może to zająć trochę czasu, zwłaszcza, jeśli właściciel nie jest w posiadaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do sprzedaży nieruchomości. Konieczność zgromadzenia odpowiednich papierów wydłuża niepotrzebnie proces sprzedaży i przeniesienia własności, a co za tym idzie – płatności za sprzedaż nieruchomości. Jednak sprzedaż nieruchomości nie musi być czasochłonna – wystarczy ją dobrze zaplanować i odpowiednio wcześnie zacząć gromadzić potrzebne dokumenty. Dlatego koniecznie zapoznaj się z dokumentami, które są potrzebne do sprzedaży:

 • gruntu,
 • mieszkania,
 • domu.

Co jest potrzebne do sprzedaży nieruchomości gruntowej?

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość gruntową niezabudowaną, czyli działkę i interesuje Cię, jakie dokumenty do notariusza przy sprzedaży pola są potrzebne, powinieneś wiedzieć, że musisz zgromadzić przede wszystkim takie dokumenty, jak:

 • dokument poświadczające nabycie działki,
 • numer Księgi Wieczystej,
 • dokumenty geodezyjne,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu a także o strefie rewitalizacji wydane przez urząd miasta lub gminy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami od nieruchomości.

Przy czym podstawą nabycia działki może być zarówno umowy sprzedaży lub darowizny, jak i prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu, stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Natomiast do dokumentów geodezyjnych zalicza się w przypadku wypis i wyrys z ewidencji gruntów. W przypadku niektórych nieruchomości konieczne jest również pozyskanie zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego dotyczącego objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów.

Ile kosztuje wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Koszt wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wynosi 140 zł za za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu oraz 150 zł za wersję z wydruki. Warto podkreślić, iż podana powyżej cena dotyczy wypisu i wyrysu jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego.

Jakie dokumenty do notariusza przy sprzedaży mieszkania?

Częściej od gruntów sprzedawane są mieszkania. W przypadku dokumentów, jakie należy dostarczyć do notariusza przy sprzedaży mieszkania, należy zwrócić uwagę, że są one nieco inne w zależności od formy własności nieruchomości. Co oznacza, że inne dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania spółdzielczego-własnościowego, a inne dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania własnościowego. Poza tym więcej dokumentów należy zgromadzić w przypadku sprzedaży mieszkania w kredycie.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania spółdzielczego-własnościowego

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego należy podzielić na stałe i dodatkowe. Wśród podstawowych dokumentów przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego należy wymienić:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • podstawę nabycia,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany lub o liczbie osób zamieszkujących lokal.

Przy czym podstawą nabycia może być zarówno umowa sprzedaży, umowa darowizny, jak i inne prawne podstawy nabycia.
Z kolei wśród dodatkowych dokumentów, jakie należy dostarczyć wymienić należy numer księgi wieczystej, w przypadku mieszkań, które mają założoną księgę oraz jeśli zostało wydane – świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu.

Księga wieczysta mieszkania spółdzielczo-własnościowego

Może się zdarzyć, że mieszkanie spółdzielczo-własnościowe nie posiada księgi wieczystej, w związku z czym, jeśli będzie ona zakładana przy sprzedaży, to zgodnie ze stosowaną przez sądy wieczystoksięgowe praktyką, konieczne jest przedłożenie wszystkich podstaw nabycia poprzednich uprawnionych do danego mieszkania, aż do wydanego przydziału.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania własnościowego?

W przypadku sprzedaży mieszkania własnościowego, wśród dokumentów potrzebnych u notariusza, wymienić należy podstawę nabycia mieszkania, np. umowę sprzedaży lub darowizny, wypis z ewidencji gruntów i wypis z rejestru lokali oraz aktualny odpis z księgi wieczystej. Notariusz będzie wymagał również okazania zaświadczenia dokumentującego, czy lokal znajduje się w strefie rewitalizacji – dotyczy to jednak tylko sprzedaży nieruchomości w gminach, w których zostały utworzone strefy rewitalizacji i obszary zdegradowane. Konieczne jest również dostarczenie zaświadczenia o zameldowaniu osób w lokalu lub zaświadczenia o wymeldowaniu lokatorów z lokalu. Poza tym na żądanie kupującego należy dostarczyć zaświadczenie o braku zadłużenia i braku zaległości z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania z kredytem

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania z kredytem nie różnią się bardzo od tych, które wymagane są przy sprzedaży mieszkania własnościowego lub spółdzielczo-własnościowego. Oprócz wymienionych wcześniej dokumentów, w przypadku sprzedaży mieszkania z kredytem, należy dostarczyć do notariusza promesę, czyli zaświadczenie z banku, że wyraża on zgodę na wcześniejszą spłatę zadłużenia i że po otrzymaniu wpłaty od kupującego, nastąpi wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Zaświadczenie o niezaleganiu przy sprzedaży nieruchomości

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stanie zaległości w opłatach informuje stronę o ewentualnych dodatkowych kosztach, które musi ponieść. Dokument też należy uzyskać ze spółdzielni mieszkaniowej – w przypadku mieszkania spółdzielczo-własnościowego lub wspólnoty mieszkaniowej, gdzie chodzi o sprzedaż mieszkania własnościowego.

Czy do sprzedaży mieszkania potrzebne jest zaświadczenie z urzędu skarbowego?

W przypadku sprzedaży mieszkania, które nabyto w drodze dziedziczenia lub darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn lub zwolnieniu z niego bądź przedawnieniu tego podatku.

Wypis z rejestru gruntów przy sprzedaży mieszkania

Przy sprzedaży mieszkania należy dostarczyć również wypis z rejestru gruntów, wydawany przez właściwe starostwo i wypis z rejestru lokali, wydawany przez właściwe starostwo. Zarówno wypis z rejestru gruntów, jak i wypis z rejestru lokali ważny jest tylko trzy miesiące. Warto wiedzieć wcześniej, ile kosztuje wypis z rejestru gruntów. Wypis z rejestru gruntów w przypadku elektronicznej wersji, kosztuje 40 zł, natomiast wydruki – 50 zł. Z kolei cena wypisu z rejestru budynków wynosi 30 zł w przypadku wersji w wydruku i 25 zł w wersji elektronicznej. Natomiast wypis z rejestru lokali kosztuje w postaci dokumentu drukowanego 20 zł, a w wersji elektronicznej 15 zł.

Formalności przy sprzedaży mieszkania

Przy sprzedaży mieszkania zaleca się przedłożenie zaświadczenia o wymeldowaniu z lokalu. Jeśli kupujący się kredytuje i chce ustanowić hipotekę w samym akcie notarialnym, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z banku do ustanowienia hipoteki w akcie wraz z umową kredytową. Kupujący ma określony czas na sfinalizowanie transakcji po podpisaniu w banku umowy kredytowej. Co do zasady ma maksymalnie 30 dni na dopełnienie czynności notarialnych.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży domu u notariusza

Dokumenty potrzebne do sprzedaży domu u notariusza to przede wszystkim dokument poświadczający tytuł prawny do domu. Czyli może to być między innymi akt notarialny z umową sprzedaży, jak i prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poza tym konieczne jest dostarczenie numeru księgi wieczystej – nie ma natomiast obowiązku dostarczenia jej odpisu. Właściciel musi jednak posiadać aktualny wyrys i wypis z rejestru gruntów i zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu dla terenu, na którym znajduje się dom. Jeśli nieruchomość została nabywa w drodze dziedziczenia lub darowizny po 1.01.2007 r., konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn. W przypadku, gdy dom obciążony jest hipoteką, właściciel musi przedstawić oświadczenie o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie banku zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki. Kupujący powinni wymagać dostarczenia zaświadczenia dotyczące tego, że nikt nie jest zameldowany w domu.

Dodaj komentarz