Dom do 70 m2 bez pozwolenia i dziennika budowy, a sprzedaż. Pomyłka, czy celowe działanie?

1 110 Wyświetleń

Planowane zmiany jakie pojawią się w przyszłym roku wraz z „Polskim Ładem” mają ułatwić życie społeczeństwu. Dotyczy to między innymi ograniczenia papierologii. Zgodnie z przyjętymi przez rząd zmianami, budowa domu do 70 m2 nie będzie wymagała prowadzenia dziennika budowy i uzyskiwania pozwolenia na budowę. Czy rzeczywiście ułatwi życie?


Budowa domu do 70 m2 aktualnie

Dla wielu budowa własnego domu to spełnienie marzeń i … duże wyzwanie. Dotyczy to nie tylko konieczności podjęcia wielu decyzji, jak wybór materiałów budowlanych, wykończenie wnętrza, czy koszty finansowania budowy, ale dotyczy to także formalności jakie związane są z procesem budowlanym. Dotyczy to budowy domów tradycyjną metodą. W przypadku domów drewnianych w technologii szkieletowej do 35 m2, pozwolenie na budowę nie jest w ogóle potrzebne. Natomiast w przypadku domów wolnostojących, po nabyciu działki należy uzyskać pozwolenie na budowę, przez które rozumie się dokument urzędowy, który zezwala w drodze decyzji administracyjnej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia wniosków, które to z kolei wymagają złożenia innych wniosków. Budowa domu wolnostojącego wymaga również od inwestorów prowadzenia dziennika budowy i wyznaczenia kierownika budowy.

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego. Szczegółowe obowiązki kierownika budowy zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 22. Ustawy Prawo Budowlane. Wymienić wśród nich należy przede wszystkim: protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę i przepisami prawa, koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy, jako dokument urzędowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, który rejestruje przebieg robót budowlanych. Ma na celu rejestrowanie przebiegu prowadzonych robót budowlanych i zdarzeń oraz okoliczności mających miejsce podczas prowadzonych prac budowlanych. Przysługuje mu moc dowodowa. Aktualnie, dziennik budowy prowadzony jest obowiązkowo dla tych robót budowlanych, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę. Powinien zostać założony jeszcze przed przystąpieniem do planowanych robót budowlanych. Dziennik budowy nabywa się w organie wydającym decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie trzech dni po złożeniu wniosku o wydanie tego dokumentu przez organ dziennika budowy. Wśród osób uprawnionych do uzupełniania treści dziennika budowy wymienia się m.in. inwestora robót budowlanych, właściciela, projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dom do 70 m2 bez pozwolenia i formalności

Wychodzi na to, że Polaków czeka w przyszłym roku szereg zmian. Postanowienia zawarte w „Polskim Ładzie”, nie ominęły również branży budowlanej. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, na budowę domu do 70 m2 nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę, co w konsekwencji ma ograniczyć formalności. Zmiany obejmować będą również kwestie samej budowy. Nie będzie wymagany dziennik budowy oraz kierownik budowy.

Dom do 70 m2 na oświadczenie

Wprowadzane zmiany dotyczą wolnostojących domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Ustawodawca wprowadził również pewne ograniczenia. Dom na oświadczenie będzie możliwy jest obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany i tylko jeśli będzie miał nie więcej niż dwie kondygnacje i będzie przeznaczony na własne potrzeby mieszkaniowe. Czyli domów budowanych na potrzeby inwestycyjne i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmiany nie dotyczą.

Na czym polega procedura i jakie trzeba będzie podjąć działania

Zgodnie ze zmianami, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do budowy, jaka zostanie zgłoszona przez inwestora. Inwestor z kolei będzie mógł przystąpić do prac budowlanych niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia. Aby wybudować dom na zgłoszenie, inwestor będzie musiał posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Będzie również zobowiązany do doręczenia zgłoszenia wraz z projektem budowlanym właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Nie wszystko złoto, co się świeci

Brzmi pięknie? Owszem, ale nie wszystko złoto, co się świeci. Skorzystanie z takiego dobrodziejstwa oznacza problemy z wynajęciem i sprzedażą nieruchomości, wynika to z założenia, że dom na oświadczenie będzie można wybudować wyłącznie dla własnych celów mieszkaniowych. PiS twierdzi, że jest to celowe ograniczenie i ma na celu ograniczenie swobody działalności deweloperów i nadużywania przywileju w postaci braku kierownika budowy, dziennika budowy, a wreszcie pozwolenia na budowę. Ciekawostką jest, że za zatajenie prawdy, grożą sankcje karne w postaci kary od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Może to rodzić duże problemy. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, kiedy rodzina się powiększa lub zmienia plany życiowe. Co wtedy z takim domem? W przepisach nie ma ani słowa sprzedaży czy wynajmie takich domów. Nie ma również postanowień dotyczących przeniesienia prawa własności na dzieci. Mając na uwadze powyższe, można przyjąć, że dom na oświadczenie będzie nam towarzyszył do końca naszych dni, a co potem? Tego na chwilę obecną nie wiedzą nawet najstarsi górale.

Dodaj komentarz