Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Witold Pałys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Realton Witold Pałys przy ul.  Kościuszki 52 nr 1 w Katowicach (40-047), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla Urzędu Miasta Katowice pod nr REGON: 241920030, NIP:634-274-51-89 (dalej, jako: „Administrator” lub „Biuro Nieruchomości”).
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem Biuro Nieruchomości Realton, ul. Kościuszki 52 nr 1, 40 – 047 Katowice lub adresem e-mail: biuro@realton.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy oraz w celu realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych), dalej, jako: „RODO”, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą Stronę umowy lub osobą wyznaczoną do kontaktu, informujemy, iż Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Biuro Nieruchomości Realton, a to zapewnienia kontaktu z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Biuro Nieruchomości, jest uprawniona do podejmowania czynności w Pani/Pana imieniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem, oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Biurem Nieruchomości Realton w zakresie świadczonych przez Biuro usług.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z Biurem, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przedmiotowymi stosunkami zobowiązaniowymi
  7. Niezależnie od powyższego Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
  8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  9. W przypadku zawarcia umowy, mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujących uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
  10. W razie uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz zapewnienia kontaktu z Biurem Nieruchomości.